Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
TP Yên bái 27/09/2020 07:30:00 16:30:00 ĐZ 0,4 kV các tuyến 0,4 kV thuộc TBA Công An Tỉnh
TP Yên bái 27/09/2020 08:00:00 08:20:00 Các TBA thuộc ĐZ 474 E12.1 từ sau MC 474 Z1-1 Hào Gia đến CDPT 87-1 Công An
TP Yên bái 27/09/2020 16:30:00 17:00:00 Các TBA thuộc ĐZ 474 E12.1 từ sau MC 474 Z1-1 Hào Gia đến CDPT 87-1 Công An
Văn yên 27/09/2020 12:00:00 12:45:00 ĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/173-3 Tân Nguyên
Văn yên 27/09/2020 05:30:00 06:30:00 ĐZ 375E12.4 từ sau DPT 375-7/173-3 Tân Nguyên
Lục Yên 27/09/2020 05:30:00 12:00:00 ĐZ 375E 12-4
Yên Bình 27/09/2020 05:30:00 12:30:00 ĐZ 375E12.1 đến CDPĐ 375-7/173-2 Tân Nguyên
Tx Nghĩa Lộ 27/09/2020 10:00:00 12:00:00 TBA Nậm Cài 3 ĐZ 374E12.2
Tx Nghĩa Lộ 27/09/2020 07:30:00 09:30:00 TBA Nậm Cài 1 ĐZ 374E12.2
Tx Nghĩa Lộ 27/09/2020 06:00:00 17:30:00 Lộ 1 TBA Thôn Dầy ĐZ 371E12.8

Lịch Cúp Điện TP Yên bái


Lịch cúp điện TP Yên bái được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TP Yên bái của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Văn yên


Lịch cúp điện Văn yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Văn yên của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Lục Yên


Lịch cúp điện Lục Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Lục Yên của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Yên Bình


Lịch cúp điện Yên Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Yên Bình của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Tx Nghĩa Lộ


Lịch cúp điện Tx Nghĩa Lộ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Tx Nghĩa Lộ của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Mù Cang Chải


Lịch cúp điện Mù Cang Chải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Mù Cang Chải của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Trấn Yên


Lịch cúp điện Trấn Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Trấn Yên của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Văn Chấn


Lịch cúp điện Điện lực Văn Chấn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Văn Chấn của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trạm Tấu


Lịch cúp điện Điện lực Trạm Tấu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trạm Tấu của Điện lực Yên Bái được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN