Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Nam S Hương 12/04/2021 06:00:00 08:00:00 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP
Nam S Hương 12/04/2021 09:00:00 11:00:00 Xuân Phú 1
Bắc S Hương 12/04/2021 08:00:00 10:00:00 ĐC Hương Long 1
Bắc S Hương 12/04/2021 08:30:00 10:30:00 Canh Nông 4
A Lưới 12/04/2021 06:30:00 20:00:00 BTS VIETTEL 204
A Lưới 12/04/2021 06:30:00 20:00:00 XĐ SUỐI RÂNG
A Lưới 12/04/2021 06:30:00 20:00:00 Xay Đá Suối Râng 2

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện Lực Nam S Hương


Lịch cúp điện Điện Lực Nam S Hương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Nam S Hương của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bắc S Hương


Lịch cúp điện Điện Lực Bắc S Hương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bắc S Hương của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phong Điền


Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phú Vang


Lịch cúp điện Điện Lực Phú Vang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phú Vang của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực A Lưới


Lịch cúp điện Điện Lực A Lưới được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực A Lưới của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Nam Đông


Lịch cúp điện Điện Lực Nam Đông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Nam Đông của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Phú Lộc


Lịch cúp điện Điện Lực Phú Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Phú Lộc của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Quảng Điền


Lịch cúp điện Điện Lực Quảng Điền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Quảng Điền của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Hương Thủy


Lịch cúp điện Điện Lực Hương Thủy được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Hương Thủy của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Hương Trà


Lịch cúp điện Điện Lực Hương Trà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Hương Trà của Điện lực TT-Huế được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc