Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 1. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 2. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 3. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 4. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 5 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 6 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 7 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 8 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 9 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 10 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 11 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 12 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ An 13 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Pho Minh 3 (tan binh). Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Minh 12 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Pho Quang 1. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Pho Quang 2. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Pho Quang 3. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Pho Quang 4. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 5 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang6 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 7 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 8 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 9 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 10 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 12 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 13 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 14 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 15 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 16 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Quang 1A Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Nuôi tôm P.An 1 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 NT P. An 2 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 NT P. An 3 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 NT Pho An 4 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 NT Pho An 5 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 NT P. Quang 1 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 NT P.Quang 2 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Nuoi Tom P. Quang 4 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Pho Thuan 5 (v.dinh). Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Pho Thuan 6 (b.luong. Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Thuận 13 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Thuận 14 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Thuận 20 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phổ Thuận 21 Đấu lèo tại cột 01 trục chính - XT 476/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 1 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 2 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 5 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 6 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 7 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 8 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 9 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 11 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 12 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực Mộ Đức 20/09/2020 16:00:00 16:30:00 Đức Lân 13 Đấu lèo ĐD 22kV tại cột 01 trục chính - XT 474/MDU
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Khu đô thị An Phú Sinh 2 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Khu đô thị An Phú Sinh 3 - XT475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bà Triệu 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bà Triệu 2 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bà Triệu 3 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bà Triệu 4 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 TBA Khu II Đê Bao 1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Đê Bao 2 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hai Bà Trưng 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hai Bà Trưng 2 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hai Bà Trưng 3 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hai Bà Trưng 7 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hồ Xuân Hương 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hồ Xuân Hương 2 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Mạc Đỉnh Chi 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Nghĩa Dõng 6 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Nghĩa Chánh 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Phan Bội Châu 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 TBA Phan Bội Châu 2 - XT475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Quang Trung 12 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Quang Trung 13 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Tôn Diêm 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Trần Thị Hiệp - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi - XT475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi - XT475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bệnh viện Phúc Hưng Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Bến Xe Mới Quảng Ngãi - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Trạm chiếu sáng nam Trà Khúc 1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Trạm chiếu sáng nam Trà Khúc 2 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Trạm chiếu sáng nam Trà Khúc 3 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Trạm chiếu sáng nam Trà Khúc 4 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Trạm chiếu sáng nam Trà Khúc 5 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 TRạm chiếu sáng nam Trà Khúc 6 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Công Viên Ba Tơ - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 TBA Công An TPQN(Phan Bội Châu 2) Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hai Bà Trưng 1 (C.Ty Hưng Thịnh) Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Hải Dung - Trung Nghĩa - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Showroom ôtô Hồng Sơn Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Khách sạn Đồng Khánh -475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Khách sạn Ngọc Hương - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Khách sạn Sông Trà (Petro Sông Trà) - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 TT KTKT Mobifone Quảng Ngãi Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Nhà làm việc BQL KCN Dung Quất - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Nhà làm việc Viễn thông Quảng Ngãi - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 20/09/2020 05:30:00 06:30:00 Nhà máy Nước 1 - 475/E16.1 Tháo dỡ MBA tự dùng và MC471 PĐ Bà Triệu -XT475/110kV Quảng Ngãi; Chụp cao su FCO, CSV, MBA TBA Khách sạn Sông Trà-XT475/110kV Quảng Ngãi
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA Khu TĐC Trảng Bông Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA KDC TB TP Vạn Tường 1 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA KDC TB TP Vạn Tường 2 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA Bình Trị 2 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA KDC Giếng Hố Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA KDC TBTP Vạn Tường 3 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA KDC TBTP Vạn Tường 4 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA CS Bình Long-Cảng DQ 1 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA Công ty CPXL dầu khí Dung Quất Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA Xăng Dầu Bình Trị Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA CS Vạn Tường 1 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA khu lán trại EPC3 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA CS Vạn Tường 2 Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA khu chung cư Vạn tường Doosan Vina Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 06:00:00 16:30:00 TBA nhà máy bao bì Carton Dung Quất Thi công dựng cột BTLT tại cột 80, lắp 16 chụp đầu cột, lắp 08 vị trí xà lệch, xà hãm néo và các vật tư đi kèm từ cột 60 đến cột 88 XT 472DQU.
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 08:00:00 09:30:00 TBA 560KVA-22/0,4KV Dăm Gỗ 3 Thay MBA kém chất lượng tại TBA dăm gỗ 8 (NM chế biến lâm sản xuất khẩu) dung lượng 400kVA, XT 474/BCH
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 08:00:00 09:30:00 TBA 800KVA-22/0,4KV Dăm Gỗ 4 Thay MBA kém chất lượng tại TBA dăm gỗ 8 (NM chế biến lâm sản xuất khẩu) dung lượng 400kVA, XT 474/BCH
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 08:00:00 09:30:00 TBA dăm gỗ Hào Hưng Long An Thay MBA kém chất lượng tại TBA dăm gỗ 8 (NM chế biến lâm sản xuất khẩu) dung lượng 400kVA, XT 474/BCH
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 08:00:00 09:30:00 TBA 75+400KVA-22/0,4KV Dăm Gỗ 5 (2) Thay MBA kém chất lượng tại TBA dăm gỗ 8 (NM chế biến lâm sản xuất khẩu) dung lượng 400kVA, XT 474/BCH
Điện lực Bình Sơn 20/09/2020 08:00:00 09:30:00 TBA (250+750)KVA-22/0,4KV Dăm Gỗ 7(1)-250KVA Thay MBA kém chất lượng tại TBA dăm gỗ 8 (NM chế biến lâm sản xuất khẩu) dung lượng 400kVA, XT 474/BCH
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Bích 1 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA BA BíCH 3 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA BA BíCH 4 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Bích 7 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Bích 8 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Chùa 1 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Chùa 2 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Dinh 1 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA BA DINH 4 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA BA DINH 5 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Điền 2 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Điền 3 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Điền 4 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Điền 5 (Làng Rêu) TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Giang 1 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Giang 2 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Lế 2 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Lế 3 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Lế 4 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Nhà TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Nam TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 2 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 5 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 6 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 9 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 3 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 4 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 5 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 6 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 7 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 8 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 10 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 11 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Vinh 14 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Gò Khôn 1 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Gò Khôn 2 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Gò Ôn TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Làng Chay TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Làng TNLN TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Mang KRúi TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 10 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 12 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 13 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 14 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Ba Tơ 20/09/2020 16:00:00 17:00:00 TBA Ba Tô 16 TNĐK trạm 110kV Mộ Đức
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 NM Dăm 1 Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA NM Dăm 1 Phổ Phong
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 NM Dăm 2 Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA NM Dăm 2 Phổ Phong
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 XN Đá Mỹ Trang. Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA Đá Mỹ Trang 1,2
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 Đá Mỹ Trang 2 Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA Đá Mỹ Trang 1,2
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 Gạch Hùng Nghĩa Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA Gạch Hùng Nghĩa
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 Gạch T.Nen P. Hòa Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA Gạch Tuynen Phổ Hoà
Điện lực Sơn Hà 20/09/2020 07:00:00 17:00:00 TBA Sơn Bao 10 Tháo dỡ cột và móng cũ, thay móng MT-3T và trụ BTLT-14 tại vị trí cột 129, 131, 133 ĐD 35kV NR Nước Trong
Điện lực Sơn Hà 20/09/2020 07:00:00 17:00:00 TBA Hồ Nước Trong 1 Tháo dỡ cột và móng cũ, thay móng MT-3T và trụ BTLT-14 tại vị trí cột 129, 131, 133 ĐD 35kV NR Nước Trong
Điện lực Sơn Hà 20/09/2020 07:00:00 17:00:00 TBA Hồ Nước Trong 4 Tháo dỡ cột và móng cũ, thay móng MT-3T và trụ BTLT-14 tại vị trí cột 129, 131, 133 ĐD 35kV NR Nước Trong
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 TBA Tịnh Châu 3 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 KDC Tăng Long 1 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 KDC Tăng Long 2 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 KDC Tăng Long 3 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 TBA Tịnh Long 1 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 TBA Tịnh Long 2 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 TBA Tịnh Long 3 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 Tịnh Long 4 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 Tịnh Khê 12 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 4 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 06:30:00 07:00:00 Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 5 Tháo lèo, hạ dây đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5,
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 KDC Tăng Long 1 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 KDC Tăng Long 2 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 KDC Tăng Long 3 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 TBA Tịnh Long 1 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 TBA Tịnh Long 2 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 TBA Tịnh Long 3 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 Tịnh Long 4 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 4 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 07:00:00 13:30:00 Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 5 - Đường dây 22kV NR Tịnh Long 2& 3: Thay xà, sứ và 1053 mét dây 3AC70 bằng dây nhôm bọc có lõi thép 3AC/XLPE-70; 51 cách điện 24kV; lắp 02 chụp đầu cột và phụ kiện đường dâyvà phụ kiện. - TBA Tịnh Long 3: Thay vỏ tủ điện và Boulon HXT
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 TBA Tịnh Châu 3 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 KDC Tăng Long 1 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 KDC Tăng Long 2 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 KDC Tăng Long 3 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 TBA Tịnh Long 1 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 TBA Tịnh Long 2 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 TBA Tịnh Long 3 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 Tịnh Long 4 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 Tịnh Khê 12 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Sơn Tịnh 20/09/2020 13:30:00 14:15:00 Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 4 Hãm dây, đấu lèo đường dây 22kV NR Tịnh Long tại cột 75 trục chính XT 474/T5
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 TBA Bình An Phú 1 Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA NLG Bình An Phú 1,2
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 09:00:00 13:00:00 TBA Bình An Phú 2 Cắt điện để giảm phụ tải giờ cao điểm TBA NLG Bình An Phú 1,2
Điện lực Đức Phổ 20/09/2020 08:00:00 11:00:00 Trạm CSGT Thay tủ điện TBA CSGT Phổ Cường

Lịch Cúp Điện Điện lực TP Quãng Ngãi


Lịch cúp điện Điện lực TP Quãng Ngãi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực TP Quãng Ngãi của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Bình Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Sơn của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ba Tơ


Lịch cúp điện Điện lực Ba Tơ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tơ của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đức Phổ


Lịch cúp điện Điện lực Đức Phổ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đức Phổ của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tư Nghĩa


Lịch cúp điện Điện lực Tư Nghĩa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tư Nghĩa của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sơn Hà


Lịch cúp điện Điện lực Sơn Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Hà của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lý Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Lý Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lý Sơn của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mộ Đức


Lịch cúp điện Điện lực Mộ Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mộ Đức của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Nghĩa Hành


Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hành của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sơn Tịnh


Lịch cúp điện Điện lực Sơn Tịnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Tịnh của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trà Bồng


Lịch cúp điện Điện lực Trà Bồng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trà Bồng của Điện lực Quảng Ngãi được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN