Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Núi Thành 12/04/2021 07:30:00 10:00:00 Tam Hiệp 2
Điện lực Hội An 12/04/2021 07:30:00 17:00:00 Lê Hồng Phong (CIJ)
Điện lực Hội An 12/04/2021 09:00:00 11:00:00 Miếu Ông Cọp (CIR)
Điện lực Tiên Phước 12/04/2021 07:30:00 17:00:00 Tam Dân 12
Điện lực Tiên Phước 12/04/2021 07:30:00 17:00:00 Tam Thái 3
Điện lực Thăng Bình 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 Châu Lâm
Điện lực Thăng Bình 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 Bơm Châu Lâm
Điện lực Thăng Bình 12/04/2021 13:30:00 16:30:00 Việt Sơn Bình Trị
Điện lực Đông Giang 12/04/2021 09:00:00 11:30:00 TBA N6 SB 4A
Điện lực Đông Giang 12/04/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm Bảo Vệ A Vương

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Tam Kỳ


Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Núi Thành


Lịch cúp điện Điện Lực Núi Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Núi Thành của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hội An


Lịch cúp điện Điện lực Hội An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hội An của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Duy Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiên Phước


Lịch cúp điện Điện lực Tiên Phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Phước của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thăng Bình


Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đại Lộc


Lịch cúp điện Điện Lực Đại Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đại Lộc của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hiệp Đức


Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Đức của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Điện Bàn


Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Giang


Lịch cúp điện Điện lực Đông Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Giang của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bán điện Lào


Lịch cúp điện Điện lực Bán điện Lào được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bán điện Lào của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quế Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Quế Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quế Sơn của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trà My


Lịch cúp điện Điện lực Trà My được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trà My của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Nam Giang


Lịch cúp điện Điện Lực Nam Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Nam Giang của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc