Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 1 (Vĩnh Bình)
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 3
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 4
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 5
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 6
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 7
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 8
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 10
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 11
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 TBA Thôn Xuân Quý (Tam Thăng12)- ANG
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Khu Dân cư Tam Thăng
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Tam Thăng 13
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 TBA Tam Thăng 14
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 UBND xã Tam Thăng -Bơm Vĩnh Bình
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Công ty 510
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Cao Đà
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 05:00:00 06:00:00 Công ty TNHH Fashlon Garments
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 07:30:00 10:30:00 Tổ 4 P. An Sơn
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 1 (Vĩnh Bình)
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 3
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 4
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 5
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 6
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 7
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 8
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 10
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 11
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 TBA Thôn Xuân Quý (Tam Thăng12)- ANG
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Khu Dân cư Tam Thăng
Điện lực Tam Kỳ 27/09/2020 21:00:00 22:00:00 Tam Thăng 13
Núi Thành 27/09/2020 06:00:00 12:00:00 Ức Thịnh
Núi Thành 27/09/2020 14:00:00 17:00:00 Nguyên liệu giấy T2
Núi Thành 27/09/2020 14:00:00 17:00:00 Nguyên liệu giấy T3
Núi Thành 27/09/2020 14:00:00 17:00:00 Xử Lý Nước Thải
Núi Thành 27/09/2020 14:00:00 17:00:00 Bê Tông Nóng Sĩ Dũng T1
Điện lực Tiên Phước 27/09/2020 07:00:00 11:30:00 TBA Tuấn Đạt II (CC)
Điện lực Tiên Phước 27/09/2020 07:00:00 11:30:00 Tuấn Đạt II
Điện lực Thăng Bình 27/09/2020 07:00:00 09:00:00 TBA Domex 2
Điện lực Thăng Bình 27/09/2020 09:30:00 11:30:00 Bơm Thái Nam
Điện lực Điện Bàn 27/09/2020 08:00:00 11:00:00 KĐT số 9 Điện Ngọc
Điện lực Điện Bàn 27/09/2020 08:00:00 11:30:00 Hợp chất APEC
Núi Thành 27/09/2020 14:00:00 17:00:00 Bê Tông Nóng Sĩ Dũng T2
Núi Thành 27/09/2020 14:00:00 17:00:00 Hoàng Thanh Nam
Núi Thành 27/09/2020 17:00:00 00:00:00 Khương Đại
Núi Thành 27/09/2020 17:00:00 00:00:00 Xăng Dầu Hòa Khánh
Núi Thành 27/09/2020 17:00:00 00:00:00 Cảng Tam Hiệp
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Trà Linh Tây
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Trà 3
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Chánh 1
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Chánh 3
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Chánh 2.1
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Công 1
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Công 2
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 T2.1 PHƯỚC CÔNG
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Nước Kiết
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Kim 1 T1,2
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Kim 2 T1,2
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Kim 3
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Kim 4
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Kim 5
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Thôn 5B Phước Lộc
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Làng Mừng
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Xà Ê
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Long Viên
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Thành 1
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Phước Thành 2 T1,2
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 T3 Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 T1a Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Thôn 4 Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Thôn 2 Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Thôn 1B Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Thôn 4A Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Thôn 4B Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 T1A/1 Phước Thành
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 BÌNH LÃNH 1A
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tân An 2
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Vạn ghe
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tân An 1
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tân An 6
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tân An 3
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tân An 5
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tân An 4
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Thôn 2 Tân An
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tan An 2.1
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Tân An 7
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Bình Lâm 1G
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Bình Lâm 1
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Bình Lâm 2A
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Bình Lâm 2C
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Bình Lâm 2B
Điện lực Hiệp Đức 27/09/2020 05:00:00 07:00:00 Bình Lâm 1C

Lịch Cúp Điện Điện lực Tam Kỳ


Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Núi Thành


Lịch cúp điện Điện Lực Núi Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Núi Thành của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hội An


Lịch cúp điện Điện lực Hội An được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hội An của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Duy Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiên Phước


Lịch cúp điện Điện lực Tiên Phước được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Phước của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thăng Bình


Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đại Lộc


Lịch cúp điện Điện Lực Đại Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đại Lộc của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hiệp Đức


Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Đức của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Điện Bàn


Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Giang


Lịch cúp điện Điện lực Đông Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Giang của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bán điện Lào


Lịch cúp điện Điện lực Bán điện Lào được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bán điện Lào của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quế Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Quế Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quế Sơn của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trà My


Lịch cúp điện Điện lực Trà My được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trà My của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Nam Giang


Lịch cúp điện Điện Lực Nam Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Nam Giang của Điện lực Quảng Nam được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN