Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Bảo Thanh Watch
Đà Lạt 05/12/2020 07:30:00 15:00:00 Hải Thượng, Hàn Thuyên, Lê Lai, Dã Tượng
Bảo Lộc 05/12/2020 08:00:00 14:00:00 - Mã trạm – tên trạm: 030240530 - 474/242 Đại Lào
Điện lực Đạ Tẻh 05/12/2020 08:00:00 14:20:00 Xã triệu Hải, Đạ Pal, thôn 1, 2 xã Đạ Kho
Đà Lạt 05/12/2020 08:13:00 10:13:00
Bảo Lộc 05/12/2020 09:38:00 12:37:00
Điện lực Đạ Huoai 05/12/2020 14:25:00 16:25:00 SCADA
Điện lực Đạ Tẻh 05/12/2020 09:00:00 10:30:00 Xã Triệu Hải, Đạ Pal, Đạ Kho ( trừ thôn 3)

Lịch Cúp Điện Điện Lực Đà Lạt


Lịch cúp điện Điện Lực Đà Lạt được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đà Lạt của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bảo Lộc


Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đơn Dương


Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Di Linh


Lịch cúp điện Điện Lực Di Linh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Di Linh của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đức Trọng


Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Lâm Hà


Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Hà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Hà của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đạ Huoai


Lịch cúp điện Điện lực Đạ Huoai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Huoai của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đạ Tẻh


Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Cát Tiên


Lịch cúp điện Điện Lực Cát Tiên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Cát Tiên của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bảo Lâm


Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lâm của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Lạc Dương


Lịch cúp điện Điện Lực Lạc Dương được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Lạc Dương của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đam Rông


Lịch cúp điện Điện Lực Đam Rông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đam Rông của Điện lực Lâm Đồng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc