Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 PĐ Ninh giang 01 - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 PĐ Ninh giang 02 - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 4214B Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Hội Phú - Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 UBND Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Tiên du - Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Lệ Cam - Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Hội Thành_Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Mỹ Lệ_Ninh Đa - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Tiên Du_Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Trạm 4211B Ninh Phú - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Du Lịch suối Hoa Lan - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 0404315--|--Công Ty TNHH Trần Lê gia Trang - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 0404321--|--TTVT Ninh Hoà - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Cty CP DV-PT-NT Thuỷ Sản Tín Mỹ - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Cty CP du lịch Phát Đạt - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Cty CP du lịch và dịch vụ Hòa Phát - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Cty CP du lịch Thanh Vân - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 CSTS Xuân Lơ - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.22 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.23 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.24 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.25 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.26 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Trạm điện Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.22 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Trạm điện Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.23 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Trạm điện Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.24 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Trạm điện Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.25 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Trạm điện Khánh Vĩnh 26/09/2020 07:30:00 12:30:00 T.26 - Xã Khánh Thành Lắp BS 1 MBA 37,5kVA và kéo dây hạ áp 4x70 dài 158m và lắp 06HCD thuộc trạm T.28 Khánh Thành
Điện lực Cam Lâm 26/09/2020 06:30:00 16:30:00 Trạm A144 Cam Phước Tây - Thay dây dẫn 3xACX/WB-50: 699m từ 477CRA_85/65 đến 477CRA_85/78 - Lắp đặt phụ kiện, đấu nối
Điện lực Cam Lâm 26/09/2020 07:00:00 08:30:00 Trạm G066B TT Cam Đức Tháo hạ giàn giáo giữa khoảng trụ 473BĐCR_75/8 đến 473BĐCR_75/9 và giữa 473BĐCR_75/9/1 đến 473BĐCR_75/9/2
Điện lực Cam Lâm 26/09/2020 07:00:00 08:30:00 Trạm G066 TT Cam Đức Tháo hạ giàn giáo giữa khoảng trụ 473BĐCR_75/8 đến 473BĐCR_75/9 và giữa 473BĐCR_75/9/1 đến 473BĐCR_75/9/2
Điện lực Cam Lâm 26/09/2020 07:00:00 08:30:00 Hộ Kinh Doanh Cá Thể - Nguyễn Tiến Trường Tháo hạ giàn giáo giữa khoảng trụ 473BĐCR_75/8 đến 473BĐCR_75/9 và giữa 473BĐCR_75/9/1 đến 473BĐCR_75/9/2
Điện lực Cam Lâm 26/09/2020 07:00:00 08:30:00 Trạm G622 - HKD Trần Văn Diễn Tháo hạ giàn giáo giữa khoảng trụ 473BĐCR_75/8 đến 473BĐCR_75/9 và giữa 473BĐCR_75/9/1 đến 473BĐCR_75/9/2
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm 33 - Tô Hiến Thành - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.11D - Thái Nguyên - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm 44A -Lê Thánh Tôn - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm 44B -Lê Quý Đôn - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm 81B - Tô Hiến Thành - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.81D - Võ Trứ - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.81G - Tố Hiến Thành - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.90D - Ngã 6 - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Kho bạc Lê Thánh Tôn - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 LĐ Lao Động TPNT- Lê Thánh Tôn - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 XN in KH - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Phân viện Vật Lý -2 Hùng Vương - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Nhà trẻ Hương Sen -7 Lê Thánh Tôn - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.249 - Cty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Sinh - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 UBND Thành phố NT - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Ngân Hàng Quân Đội - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.590 - Hello Igloo Cafe - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.628 - CTy CP SXTMDV Nhân Hòa - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 Trạm T.633 - CTy CP Hải Triều Thiên Thành Phúc - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Trung Tâm Nha Trang 26/09/2020 05:30:00 17:00:00 CTCP In Khánh Hòa -8 Lê Thánh Tôn - Thay DCL tuyến 473MVO tại VT 25. Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ VT 17 đến VT 27. Thay CSV TBA: T.44A, T.44B.
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 CS nuôi trồng Thủy sản Mỹ Sinh - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 06:00:00 17:00:00 Cơ sở NTTS Tấn Thành - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 472/85-39 đến 472/85-60_1.116m (CTXD20NHO0109 ). - Cải tạo thay dây dẫn NR 472NIHO_85/39
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 PĐ Ninh Vân 02 Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 PĐ Ninh Phước 02 Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 PĐ Ninh Phước 03 Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 PĐ Ninh Phước 01 Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 PĐ Ninh Phước 04 Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 PĐ Ninh Vân 01 Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Trạm xóm Cây Bàng Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Ninh Tịnh Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 T4943 (8906B) Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Ninh Phước Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Cảng vụ Hòn khói Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Trại tôm giống Nguyễn Văn Dũng Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Trại tôm giống ông Sáng Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Đài VHF Văn Phong Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Trại tôm giống Ngô Thị Loan Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Du lịch sinh thái Ninh Phước Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 CS trồng tỏi Võ Xuân Nhựt Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Cty hoa tiêu hàng hải KVIII Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 BTS Viettel (I) Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 0408929--|--BTS Viettel (II) Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31
Điện lực Ninh Hòa 26/09/2020 11:00:00 16:00:00 Cty LDTNHH Kho xang dau ngoai quan van phong Thay dây chống sét bằng dây cáp quang đường dây 110kV Ninh Thủy – 171/Huyndai Vinashin giao chéo đường dây 22kV khoảng cột 473NTH/38 & 473NTH/39 và khoảng cột 479NTH/81-30 & 479NTH/81-31

Lịch Cúp Điện Phòng Kinh doanh


Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Phòng Kinh doanh của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Trung Tâm Nha Trang


Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm Nha Trang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Trung Tâm Nha Trang của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ninh Hòa


Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hòa của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh


Lịch cúp điện Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vạn Ninh


Lịch cúp điện Điện Lực Vạn Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vạn Ninh của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Đội QLVHĐZ&Trạm Khánh Sơn


Lịch cúp điện Đội QLVHĐZ&Trạm Khánh Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Đội QLVHĐZ&Trạm Khánh Sơn của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Trạm điện Khánh Vĩnh


Lịch cúp điện Trạm điện Khánh Vĩnh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Trạm điện Khánh Vĩnh của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Hải


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hải của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Nguyên


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Nguyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Nguyên của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cam Lâm


Lịch cúp điện Điện lực Cam Lâm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cam Lâm của Điện lực Khánh Hoà được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN