Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 07:45:00 Thông Ngó 2
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Mơ Nú 2
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Ia Kênh
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Mơ Nú
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 07:45:00 Thông Jố
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 07:45:00 Thông Ngó
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Làng O Sơ
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 07:45:00 NLMT GiaLaiSun
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 07:45:00 NLMT Gia Nghĩa
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 XL Rác Thải
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Nguyễn Ngọc Thi
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Nguyễn Ngọc Thi số 2
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 07:45:00 Lê Quý Tốt
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Trịnh Xuân Nhân
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 07:45:00 Nguyễn Tuấn Huy
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Phan Chí Trung
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Nguyễn Thị Tuyết
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Nguyễn Thanh Tuấn
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Nguyễn Văn Nguyên
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Nguyễn Văn Nguyên số 2
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Tự dùng 500kV Pleiku 2
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 LÊ VĂN KHANH
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 TRẦN VĂN ÂN
Điện lực Pleiku 12/04/2021 07:00:00 09:30:00 Bò Sữa Tây Nguyên
Điện lực KrôngPa 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 Buôn Long Siêu
Điện lực IaGrai 12/04/2021 08:00:00 09:00:00 TBA làng Myăh
Điện lực IaGrai 12/04/2021 09:30:00 10:30:00 TBA Bi A Nách
Điện lực IaGrai 12/04/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Bi A Yom
Điện lực IaGrai 12/04/2021 14:45:00 15:45:00 TBA Ia Krái 2
Điện lực IaGrai 12/04/2021 16:00:00 17:00:00 TBA Ia Krái 1
Điện lực Phú Thiện 12/04/2021 13:30:00 14:30:00 Kênh N7

Lịch cắt điện được cập nhật liên tục sau mỗi giờ

Lịch Cúp Điện Điện lực Pleiku


Lịch cúp điện Điện lực Pleiku được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Pleiku của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực An Khê


Lịch cúp điện Điện lực An Khê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực An Khê của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ayunpa


Lịch cúp điện Điện lực Ayunpa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ayunpa của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực KrôngPa


Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Sê


Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực KBang


Lịch cúp điện Điện lực KBang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực KBang của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đức cơ


Lịch cúp điện Điện lực Đức cơ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đức cơ của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đak Đoa


Lịch cúp điện Điện lực Đak Đoa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đak Đoa của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Păh


Lịch cúp điện Điện lực Chư Păh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Păh của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực IaGrai


Lịch cúp điện Điện lực IaGrai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Kông Chro


Lịch cúp điện Điện Lực Kông Chro được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Kông Chro của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mang Yang


Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Prông


Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Thiện


Lịch cúp điện Điện lực Phú Thiện được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Thiện của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chư Pưh


Lịch cúp điện Điện lực Chư Pưh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chư Pưh của Điện lực Gia Lai được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc