Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Hải Châu 21/01/2021 08:30:00 12:30:00 ĐÀI PHÁT TÍN
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 08:00:00 14:00:00 Trần Đại Nghĩa T4
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Cẩm Lệ 21/01/2021 06:30:00 14:00:00 TBA Hòa Châu
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:30:00 09:30:00 TĐC Hòa Liên 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Phú Thượng 4
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Đại La
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Xuân Phú
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Phú Thượng
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Phú Hạ
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Hòa Khê
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Trường Bản
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Phú Thượng 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Phú Hạ 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 TCN Nhơn Sơn
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Xuân Phú 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Đại La 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Đại La 3
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 TBA Phú Thượng 3
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 TBA XUÂN PHÚ 3
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Minh Đại
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Mỏ đá Trường Bản
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Mỏ Đá Hố Mùn 2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Trường HL Trinh Sát Đặc Nhiệm
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 CS B.Nà S.Mơ T2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 CS B.Nà S.Mơ T3
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 BQLDA H.V.Thái
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Mỏ đá Quang Hưng T2
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 TC Cầu Vượt HVT
Điện lực Hòa Vang 21/01/2021 07:00:00 16:30:00 Mỏ đá Hố Mùn 2 T2
Điện lực Sơn Trà 21/01/2021 06:30:00 17:30:00 CS T2 Vành đai phía Nam

Lịch Cúp Điện Điện lực Hải Châu


Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Liên ChIểu


Lịch cúp điện Điện lực Liên ChIểu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Liên ChIểu của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sơn Trà


Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Cẩm Lệ


Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hòa Vang


Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thanh Khê


Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê của Điện lực Đà Nẵng được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc