1.Các ngành sản xuất

 • Điện áp từ lớn hơn 110 kV
  • Giờ bình thường : 1,536 (vnđ/kWh)
  • Giờ thấp điểm : 970 (vnđ/kWh)
  • Giờ cao điểm : 2,759 (vnđ/kWh)
 • Điện áp lớn hơn 20kV và nhỏ hơn 110 kV
  • Giờ bình thường : 1,555 (vnđ/kWh)
  • Giờ thấp điểm : 1,007 (vnđ/kWh)
  • Giờ cao điểm : 2,871 (vnđ/kWh)
 • Điện áp trên 6 kV và nhỏ hơn 22 kV
  • Giờ bình thường : 1,611 (vnđ/kWh)
  • Giờ thấp điểm : 1,044 (vnđ/kWh)
  • Giờ cao điểm : 2,964 (vnđ/kWh)
 • Cấp điện áp dưới 6 kV
  • Giờ bình thường : 1,685 (vnđ/kWh)
  • Giờ thấp điểm : 1,100 (vnđ/kWh)
  • Giờ cao điểm : 3,076 (vnđ/kWh)

2.Khối hành chính, sự nghiệp : Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 • Điện áp trên 6 kV : 1,659 (vnđ/kWh)
 • Cấp điện áp dưới 6 kV : 1,771 (vnđ/kWh)

3.Khối hành chính, sự nghiệp : Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Điện áp trên 6 kV : 1,827 (vnđ/kWh)
 • Cấp điện áp dưới 6 kV : 1,902 (vnđ/kWh)

4. Khối Kinh Doanh

 • Điện áp lớn hơn 20kV
  • Giờ bình thường : 2,442 (vnđ/kWh)
  • Giờ thấp điểm : 1,361 (vnđ/kWh)
  • Giờ cao điểm : 4,251 (vnđ/kWh)
 • Điện áp trên 6 kV và nhỏ hơn 22 kV
  • Giờ bình thường : 2,629 (vnđ/kWh)
  • Giờ thấp điểm : 1,547 (vnđ/kWh)
  • Giờ cao điểm : 4,400 (vnđ/kWh)
 • Cấp điện áp dưới 6 kV
  • Giờ bình thường : 2,666 (vnđ/kWh)
  • Giờ thấp điểm : 1,622 (vnđ/kWh)
  • Giờ cao điểm : 4,587 (vnđ/kWh)

5.Khối Sinh hoạt

 • Giá bán lẻ điện theo bậc
  • Giá bán lẻ điện Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 : 1,678 (vnđ/kWh)
  • Giá bán lẻ điện Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 : 1,734 (vnđ/kWh)
  • Giá bán lẻ điện Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 : 2,014 (vnđ/kWh)
  • Giá bán lẻ điện Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 : 2,536 (vnđ/kWh)
  • Giá bán lẻ điện Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 : 2,834 (vnđ/kWh)
  • Giá bán lẻ điện Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 2,927 (vnđ/kWh)
 • Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước : 2,461 (vnđ/kWh)

Lưu ý : Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

- Trường hợp thời hạn thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

- Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào các chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn hoặc sổ tạm trú trên địa bàn; cứ 04 người thì sẽ được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt cho các hộ.

TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN