Home » Posts tagged with "9/11 – 22/11/2012"

Lịch cúp điện huyện Nông Sơn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Nông Sơn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 11/11/12 06h00-17h00 40.48.01:Trung An, 40.48.02:Nông Sơn, 40.48.03:Khe Diên, 40.48.04:ND Nong Son, 48.48.01:Trung Phước, 48.48.02:Nước sạch Trung Phước, 48.48.03:Đại Bình, 48.48.04:Bưu cục Trung Phước, 48.48.05:Trung Nam,... 

Lịch cúp điện huyện Đông Giang – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Đông Giang – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 21/11/12 07h00-16h00 84.86.01:Xã Ba1, 84.86.02:Xã Ba2, 84.86.03:Xã Ba3, 84.86.04:Xã Ba4, 84.86.05:Thôn 6, 84.86.06:Thôn 5, 84.86.07:Đà Nghi, 84.86.08:UB XÃ BỐN, 84.86.09:Làng Láy, 84.86.10:Nà Hoa, 84.86.11:BaLiêng  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Phước Sơn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Phước Sơn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 17/11/12 07h00-16h00 21.81.04:Phước Sơn 2, 21.81.08:Ánh sáng Phước Sơn 20/11/12 07h00-16h00 21.81.31:T5 Phước Đức, 21.81.32:T2 Phước đức, 21.81.33:T3 Phước Đức, 21.81.34:T4 Phước Đức, 21.81.35:Phước Năng... 

Lịch cúp điện huyện Hiệp Đức – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Hiệp Đức – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 20/11/12 07h00-16h00 28.78.02:Quế bình 1, 28.78.03:Quế binh 2, 28.78.04:Quế Lưu 1, 28.78.05:Quế Bình 3, 28.78.06:Phước trà1, 28.78.07:Phước Trà 2, 28.78.08:UB Phước Trà, 28.78.09:T6 Sông Trà, 28.78.10:T3 Phước Trà,... 

Lịch cúp điện huyện Bắc Trà My – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Bắc Trà My – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 09/11/12 06h00-15h00 90.77.01:Sông Tranh 1, 90.77.02:Sông Tranh 2, 90.77.03:Sông Tranh 3, 90.77.04:Sông Tranh 4, 90.77.05:Sông Tranh 5, 90.77.06:Sông Tranh 6, 90.77.07:Sông Tranh T7, 90.77.08:Sông Tranh 8, 90.77.09:Sông Tranh 9, 90.77.10:Sông... 

Lịch cúp điện huyện Tiên Phước – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Tiên Phước – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 21/11/12 07h00-16h00 86.72.01:Tiên phong 1, 86.72.02:Tiên phong 2, 86.72.03:Tiên Thọ 1, 86.72.04:Thôn Ngọc tú, 86.72.05:Thôn 11 Tiên thọ, 86.72.06:Thôn 4 Tiên thọ, 86.72.07:Thôn 6 Tiên phong, 86.72.08:Thôn 1 Tiên phong,... 

Lịch cúp điện TP Hội An – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện TP Hội An – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 22/11/12 07h00-17h00 62.62.90:Chiếu sáng ven biển T2, 62.62.91:Tri Việt  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Đại Lộc – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Đại Lộc – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 20/11/12 07h00-16h00 72.57.55:Mỹ nam Đại tân, 72.57.56:Phú phong Đại tân 21/11/12 07h00-16h00 72.57.09:Thị trấn 5  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Điện Bàn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Điện Bàn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 11/11/12 06h00-17h00 54.54.01:Giống Cây Trồng TW, 54.54.02:Điện Thắng 2 ODA, 54.54.03:Điện Thắng 2, 54.54.04:Điện Thắng 5 ODA, 54.54.05:Bơm Điện Thắng, 54.54.06:Điện Thắng 4 ODA, 54.54.07:Viêm Tây, 54.54.08:Điện... 

Lịch cúp điện huyện Quế Sơn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012

Lịch cúp điện huyện Quế Sơn – Quảng Nam, ngày 9/11 – 22/11/2012 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 18/11/12 06h00-12h00 43.47.50:Bơm Dưỡng Mông, 43.47.51:Thôn 3 Quế Xuân, 43.47.52:Gỗ Bà Rén, 43.47.53:Bưu điện Bà Rén, 43.47.54:Bơm Bàu Vàng, 43.47.55:AS Bà Rén, 43.47.56:Mông Lãnh, 43.47.57:Thôn 12 Quế Xuân, 43.47.58:Thượng...